Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin serwisu internetowego landings.pl

§1 INFORMACJE OGÓLNE.
1. Właścicielem Serwisu internetowego (dalej zwanym w treści Regulaminu Serwisem), oferującego świadczenie usług z zakresu tworzenia stron internetowych typu landing page jest MEETMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3/247, 02-691 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480031, NIP: 5213655443, REGON: 146874757, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Korzystanie z Serwisu należącego do MEETMEDIA Sp. z o.o. oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu jak również oznacza, że wszelkie usługi są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia. W przypadku kiedy z Klientem zawarto umowę na wykonanie Strony internetowej Regulamin ma zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych umową.
3. Przez stronę internetową typu landing page należy rozumieć prostą stronę internetową onepage o specyfikacji określonej w zamówieniu, z formularzem kontaktowym, używaną do pozyskiwania i gromadzenia leadów sprzedażowych.
4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości usługa jaka jest świadczona przez MEETMEDIA jest usługą wykonania strony według specyfikacji klienta a następnie jest wynajmem dla klienta. Wszelkie prawa do strony zachowuje MEETMEDIA.

§ 2 CENY I PRODUKTY.
1. Wszystkie ceny widniejące w Serwisie, jak również opisy stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie ceny towarów podane w Serwisie internetowym MEETMEDIA, są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
3. MEETMEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania do nich zmian.
4. Wynagrodzenie MEETMEDIA za przygotowanie projektu landing page wynosi 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Kwota jest płatna po wykonaniu projektu strony w terminie 7 (siedmiu) dni.
5. Opłata za jeden miesiąc wynajmu przygotowanej landing page znajduje się w cenniku dostępnym na stronie landings.pl.
6. W przypadku zmiany cen Klienta obowiązuje cennik z chwili zawarcia umowy.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. UMOWA.
1. Wszelkie treści zawarte w domenie landings.pl i na wszelkich podstronach należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku oferowanych na stronie produktów.
2. Każdy Klient może złożyć zamówienie w Serwisie poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać podane w nim dane, podać opis projektu a także przesłać materiały. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z ze złożeniem zamówienia.
3. Po otrzymaniu formularza przez MEETMEDIA, MEETMEDIA przygotowuje umowę i przesyła ją klientowi. Umowa jest zawierana w wersji elektronicznej poprzez odesłanie przez Klienta skanu podpisanej umowy na adres e-mail: kontakt@landings.pl.
4. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba, która składa zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną formą lub jednostką organizacyjną poprzez samo wypełnienie danych Formularza oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta.
6. W formularzu klient zaznacza opcję „wyrażam zgodę na wysyłanie oferty handlowej na podany adres e-mail oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez MEETMEDIA (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Więcej znajdziesz w naszej polityce prywatności”. Brak zaznaczenia tej opcji uniemożliwi złożenie zamówienia.
7. Bez względu na formę składania zamówienia warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Serwisie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu, oraz zaznaczenie pola „złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”.
8. MEETMEDIA niniejszym Regulaminem dodatkowo informuje każdego Klienta, że każde złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
9. Po otrzymaniu przez MEETMEDIA podpisanej umowy MEETMEDIA przesyła do Klienta w terminie 3 (trzech) dni roboczych projekt graficzny strony landing page. Po otrzymaniu projektu Klient w terminie 3 (trzech) dni roboczych może wnieść uwagi do projektu. W przypadku nie otrzymania w tym terminie uwag przyjmuje się, że Klient uwag nie miał. MEETMEDIA wykona stronę w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zatwierdzenia projektu bądź od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
10. Po wykonaniu strony MEETMEDIA dokona instalacji strony na serwerze MEETMEDIA lub serwerze, z którego MEETMEDIA korzysta. Nie ma możliwości instalacji strony na serwerze klienta.
11. Strona następnie jest podłączona do domeny zakupionej przez Klienta. MEETMEDIA nie oferuje domen do sprzedaży lub wynajmu.
12. MEETMEDIA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
13. MEETMEDIA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania serwisu bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu.
14. Umowa jest zawierana na czas oznaczony lub nieoznaczony zgodnie z ustaleniami z Klientem.

§ 4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient indywidualny (zwany dalej Konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (Konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
2. Konsument, który zawarł umowę, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wykonania projektu graficznego.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą zawarcia przez konsumenta umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając MEETMEDIA oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. MEETMEDIA informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie podanym w formularzu zamówienia, przez Administratora danych tj. Meetemdia w celu realizacji umowy związanej z składanym przez Klienta zamówieniem Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust

§ 6 ZMIANA REGULAMINU
1. MEETMEDIA może zmienić Regulamin.
2. W przypadku zmiany Regulaminu lub jego poszczególnych części informacja o tym zostanie zamieszczona w aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu z podaniem daty, od kiedy obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, MEETMEDIA deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej landings.pl pod dokładnym adresem https://landings.pl/regulamin
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2017r.


© 2018 | Właścicielem marki landings.pl jest firma MEETMEDIA Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna 3/247, 02-691 Warszawa | ul. Płażyńskiego 38/1, 44-100 Gliwice | NIP: 5213655443 | REGON: 146874757 | KRS: 0000480031